Tjenester | Gyldige varsler | Meldinger | Medieomtaler | Historikk | Kontakt | Kontaktskjema | Søketjenester | Dokumenter | FAQ | Interaktivt kart

Historie for Rogaland radio

     
1960 - 1. september 1960 blir mottakerstasjonen på Skjæveland tatt i bruk. Den er utstyrt med 20 stak RACAL 17 og 10 stk CLOOINS 51j4, de beste mottakerne som finnes på markedet og begge er utstyrt med 20-22 radiorør. Antenneparken utenfor består av 6 doble romber med 30 graders åpning og 3 rundstrålende dipolantenner. Telegrafistene kan selv velge beste retningsantenne fra ekspedisjonsbordene.
- Radiobestyrer: Magnus Grastvedt.
     
1961 - Sendestasjonen i Vigreskogen blir ferdig bygget og tatt i bruk 20. oktober 1961 og Rogaland radio blir offisielt åpnet. Et ”anlegg for framtiden” med teppeantenner med retningsvirkning, 6 stk Phillips, 5 stk CSF, pluss ett par Wilcox flyttet ned fra Bergen.
- De første årene bemannes telegrafisalen med 20 telegrafister på dagtid, og noen færre på kveld og natt.
     
1963 - Stavanger radio (LGQ) flytter fra Tjensvoll i Stavanger til de nye lokalene på Skjæveland og tar i bruk et nytt radiopeilesystem for MF (mellombølge), PLATH Sichtfunkpeileanlage med 4 master. Sendestasjonen for MF-telegrafi og MF-telefoni blir bygget på Borestranden.
- Bemanningen kommer dette året opp i 127 årsverk.
     
1965 - Det første forsøket med radiotelex på system MARCONI AUTOSPEC. Rolv Lund reiser ut med MT ”Bergeland” i 3 måneder for å teste systemet, med godt resultat..
- Kystavdelingen får sin første ekspedisjonsterminal for VHF. Basestasjonen er Ullandhaug med k-16 og k-27.
     
1966 - Systemet PHILIPS SIMPLEX TOR i prøvedrift viser seg å være sikrere og bedre enn MARCONI AUTOSPEC.
- Boreplattformen ”Ocean Traveller” ankommer Nordsjøen. Starten på oljetrafikken.
     
1967 - Det blir ekspedert 680.000 radiotelegrammer, derav 600.000 på HF (kortbølge). Disse årene blir det i løpet av noen hektiske uker ekspedert 150.000 jule- og nyttårstelegrammer (XLH) til skip og fra skip.
     
1969 - Oljeplattformen ”Ocean Viking” finner olje på Ekofiskfeltet. De dedikerte oljekanalene på MF-telefoni, ”Alpha” og ”Bravo”, går for fult.
     
1971 - Radiotelex blir offisiell ny tjeneste, og trafikken med oljevirksomheten i Nordsjøen stiger til nye høyder. Radiobestyrer Grastvedt kom og så på telex-testene og uttalte ”Dette er begynnelsen på slutten for oss telegrafister”. Han hadde nok rett. Ekofiskfeltet i Nordsjøen starter produksjonen.
- Sendestasjonen overtar styringen av Consolfyret på Varhaug.
     
1972 - Radiobestyrer Sigbjørn Hopland, tilsettes fra 1. juni.
     
1973 - To store skipsulykker: i Atlanterhavet, ”Norse Variant” og ”Anita”, begge forliser i samme orkan i mars og kun en mann fra ”Norse Variant” overlever (Gabrielsen).
     
1974 - Egil Reimers konstitueres som bestyrer fra 1. oktober.
     
1975 - Kanalene fra Haugesund radio fjernstyres fra Rogaland radio.
- Radiobestyrer Gunnar Bordvik ansettes fra 1. Mars.
- ”Berge Istra” går ned og to mann overlever på en liten flåte. Nå 167 årsverk.
     
1976 - AMVER (Automated Mutual-assistance VEssel Rescue System) rapportering blir obligatorisk for norske skip. Rogaland radio formidlet enkelte år opptil 25% av alle AMVER-meldingene. AMVER lever den dag i dag, se deres Facebookside.
- Første versjon av GAREX (Gustav A. Ring) ekspedisjonsbord i drift på 6 bord i kystavdelingen.
- I juli setter Eik jordstasjon i drift NORSAT A med faste satelittforbindelser til enkelte felt i Nordsjøen samt Svalbard.
     
1977 - Vedlikeholdssenteret for kystradiotjenesten med leder Jan G- Lie-Karlsen offisielt operativt 1. august.
- ”Ekofisk Bravo” utblåsningen 22. april.
- Besøk fra Singapore radio som skal bygge ny stasjon og ville studere vår stasjon. Det blir bl.a. utvekslet statistikk over ekspedisjon i forhold til bemanning. Singapore benyttet visst dobbelt så mye arbeidskraft i forhold til oss, og en av lederne uttaler ”I have noticed that you use the most professional operators”.
     
1978 - Kystavdelingen ekspederer 118.251 samtaler på MF pluss 102.324 på VHF.
     
1979 - ”Berge Vanga” forliser i Sør-Atlanteren. Ingen overlevende. Søk med norsk Orion fy, som hadde kontakt på HF med Rogaland radio.
     
1980 - Boligplattformen ”Alexander Kielland” velter i Nordsjøen 27. mars. 123 omkommer. Radiobestyrer Borvik blir innkalt til redningsledelsen ved Hovedredningssentralen mens han er om bord i flyet fra Bergen til Sola.
     
1981 - Dette året blir det på kortbølgeavdelingen ekspedert 218.459 samtaler av totalt 427.500.
- Den første elektroniske rundslippen kommer i drift på en AIM65 maskin, der alle nødvendige varianter ligger inne, og papirstrimler er overflødige.
- GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) blir testet på Nordisk basis, med vellykket resultat.
     
1982 - GAREX versjon 2 kommer i drift med totalt 8 ekspedisjonsbord.
- Eik jordstasjon operativ i INMARSAT-systemet som tilbyr satellittsamband for skipsfarten.
     
1983 - Rogaland radio på sitt travleste med 183 årsverk.
     
1984 - Radiotelex-avdelingen ekspederer 184.848 skrivinger.
     
1987 - PC-LAN tas i bruk.
- Utsendelsen av Norsk radiopresse tar slutt.
- Mailbox i drift på radiotelex.
     
1989 - NIS-flåten består av 819 skip.
- Skipsjordstasjoner for INMARSAT om bord i ca 500 norske skip.
     
1990 - Igangsetting av den landsomfattende databasen S064 (regningsinkassosystem for maritime tjenester).
     
1992 - TNM (Televerkets Nye Muligheter) blir opprettet for å avhjelpe overtallighet. Det får også betydning for de ansatte på stasjonen.
     
1993 - Rogaland radio styrer MARITEX om natten og leier ut to radiokanaler.
- 13. september starter Rogaland radio kurssenter for videreutdanning i GMDSS av operatørene for kystradiostasjonene. Kurset fører frem til GOC-sertifikatet (General Operators Certificate).
     
1994 - HF-telefoni flyttes til første rad i telegrafisalen.
- Kurssenteret tilbyr kurser for GOC sertifikatet også til eksterne deltakere og på kurset 3. Januar stiller tre radiooperatører fra riggen ”Port Royal”.
- Terje M. Vardøy ansettes som radiobestyrer.
     
1995 - 1. januar slås de tekniske avdelingene sammen til Kystradio teknisk senter.
- Ny inntektsbringende tjeneste ”Arrival Notification”, pålagt ankomstmelding til Forsvaret, innføres 1. mai.
- MARITEX samarbeidet opphører 1. Juli.
- 1. september opphører vaktordningen på Vigre, men fortsatt er stasjonen bemannet på dagtid.
- Sendere med mer fra Jeløy flyttes til Vigreskogen.
- GAREX DOC til utprøving på Tjøme radio.
- Første ROC-kurset (Restricted Operators Certificate) på kurssenteret i desember, med deltakere fra Skipskontrollen.
     
1996 - GAREX DOC til utprøving på Florø radio.
- Ved årsskiftet er det 31 ansatt i ekspedisjonen, 8 på Kystradio teknisk senter, 3 på kontoret og 1 instruktør.
     
1997 - Bulkskipet ”Leros Strength” synker vest av Jæren 8. Februar. Hele besetningen på 20 omkommer.
- MF-senderene flytter fra Bore til Vigre.
     
1998 - Radiotelex slutt 1. desember.
- Telegramtelefonen overføres fra Oslo til Rogaland radio i januar.
- Prøveprosjekt med dataoverføring på VHF (VHF Data).
- Kurssenteret gjennomfører hele 19 kurs for 219 elever.
     
1999 - Rogaland radio overtar 4. januar hele telegramtjenesten innenlands og til utlandet, samt Telebrev innenlands. Dette utgjør 600-900 telegram i måneden. 2. februar 2002 overtok Bodø radio denne tjenesten, og er idag Norges leverandør.
- 1. februar innføres GMDSS på norske skip og oljeinstallasjoner.
- 500 kHz blir offisielt nedlagt som nødfrekvens på telegrafi.
- Hurtigbåten ”Sleipner” grunnstøtter 26. November på Store Bloksen og 16 personer omkommer.
- Firmaet Frequentis i Østerrike velges nå som leverandør av det nye kystradiossystemet, DOC (Distributed Operational Control).
     
2000 - Slutt med telegrafi på kortbølge 1. desember.
- Hovedredningssentralene får medhørsmuligheter på alle nødkanalene.
- Ved årsskiftet er det 20 ansatte i ekspedisjonen, 6 på Kystradio teknisk senter, 3 på kontoret og 3 jobber i undervisningen og med sentrale oppgaver.
     
2001 - Jan Erik Steder avløser Terje Vardøy som radiobestyrer 1. juni.
- Pilotprosjektet for dataoverføring på HF (HF-mail).
     
2002 - Første spadestikk til ny bygning for Rogaland radio og HRS Sør-Norge på Sola, 11. juni.
- DOC tas i bruk på alle norske kystradiostasjoner på fastlandet. Kobler sammen kystradiostasjonene i ett tale- og datanettverk.
- 31. desember slutt med telegrafi på Vardø radio.
     
2003 - Svalbard radio får installert switcher og ekspedisjonstutstyr fra Frequentis, men på grunn av manglende samband til fastlandet blir de på dette tidspunktet ikke en del av DOC.
- Felles turnus for de fire kystradiostasjonene samt vaktsjefsordningen etableres i Sør-Norge.
- 27. august gravøl ved Rogaland radio på Skjæveland. Den 1. september flytter Rogaland radio inn i nye lokaler på Sola. Hovedredningssentralen for Sør-Norge følger etter 15. oktober.
- Nybygget offisielt åpnet av Fylkesmann Tora Aasland 27. november.
     
2004 - 1. januar er det slutt med telefoni på HF.
- Skipet ”Rocknes” forliser 19. januar i Vatlestraumen sør for Bergen og 18 personer omkommer.
- Første CSOC kurs (Coast Station Operators Certificate) for kystradiooperatører gjennomføres i februar.
- Kong Harald V og dronning Sonja på offisielt besøk 15. april. Imponert over det flotte bygget.
- Kystradiostasjonene i Farsund, Bergen og Ørlandet avbemannes. Radiokanalene og ansvarsområdene blir delt mellom Tjøme radio, Rogaland radio og Florø radio.
- 5. mai er ny struktur med seks kystradiostasjoner, inkludert Svalbard radio, operativt.
- I juli er det tre nye VHF basestasjoner som gir full dekning i Geirangerfjorden på plass.
- SARA (Search And Rescue Application), et kart- og loggsystem som benyttes av HRS, knyttes til DOC og tas i bruk på kystradiostasjonene.
- Sjøassistanse kommer opp i 3.600 medlemmer.
- Alf Hindal avløser Jan Erik Steder som radiobestyrer ved Rogaland radio. Jan Erik Steder blir kystradiosjef for hele landet.
     
2006 - Våre kolleger på Bodø radio samlokaliseres med HRS Nord-Norge i nytt bygg i mars, og fjernstyrer Svalbard radio fra 1. april.
- Vardø radio flytter i samme bygg som Vardø Sjøtrafikksentral, Kystverket Markering i Sørvågen i Lofoten for ”Trådløs i 100 år”.
- Telenor og Apax Partners France avtaler salg av Telenor Satellite Services (TSS).
     
2007 - Landsdekkende utbygging av VHF Data fullført på våren.
- I forbindelse med oppretting av nye Navareas i Nordområdene starter Rogaland radio testsendinger på NBDP på HF til kystvaktskip.
     
2008 - 21. april flytter Tjøme radio inn i nye lokaler sammen med Kystverket i Horten.
     
2009 - Tre kystradiooperatører seiler i ”Sjøassistanse Shetland-Berge Race” sponset av Maritim Radio.
- Servere for VSAT og Inmarsat satelittjenester på plass hos Teknisk senter på Sola, med linjer til jordstasjoner i Nittedal og i Amsterdam.
- Kurssenteret passerer 2000 elever.
- Telex sentralen i Bergen stenges 31. desember.
     
2010 - Et godt og nyttig arbeidsverktøy, ”Kystradioportal”, som kystradiooperatørene har kommet med innspill til, tar form. Forenkler arbeidsdagen og opplæringen av nye kystradiooperatører.
- VHF Data tjenesten MOB (Mann Over Bord) monteres på kystradiostasjonene.
- Vi gratulerer Tjøme radio med de første 100 årene!
- Installasjon og idriftsetting av VSAT og Inmarsat tjenester på en rekke skip i regi av Teknisk senter.
     
2011 - Kystradio og Teknisk senter sertifiseres for ISO 9001.
- Jubileumsfeiring av Rogaland radio 50 år planlegges i oktober!